செவ்வாய், 28 பிப்ரவரி, 2012

Lenten Programmes for Sirumalai Annai Shrine


jtf;fhy epfo;Tfs; - 2012
rpWkiy md;id jpUj;jyk;


1. jpUePw;W Gjd; - 22.02.2012
   
    fhiy 7.30 -    rpWkiy

2. jpUr;rpYitg;ghij

xt;nthU nts;spad;Wk; fhiy 6.30 kzpf;F kiyapy; mikf;fg;gl;Ls;s rpYitg;ghij epiyfspy; jpUr;rpYitg; ghijAk; jpUg;gypAk; eilngWk;.

3. jpUg;gazq;fs;

ehs;
,lk;
rpwg;gpg;Nghu;
26.02.12
rpWkiy
t.GJg;gl;b (kj;NjA kz;lyk;)
04.03.12
rpWkiy
Nkyf;NfhghyGuk;> NrrGuk;> nrk;gl;b> fpU\;zd;Nfhtpy; (khw;F kz;lyk;)
11.03.12
rpWkiy
fhd;rhGuk;> $khg;gl;b> NrJehuhazGuk;> tj;jpuhapUg;G (Y}f;fh kz;lyk;)
18.03.12
rpWkiy
Mau;ju;kk;> mf;fdhGuk;> ,ye;ijf;Fsk;> khj;J}u;> fpU\;zhGuk; (Nahthd; kz;lyk;)
25.03.12
rpWkiy (kiwtl;lj; jpUg;gazk;)

Fwpg;G:
·        jpUg;gazk; (kiwtl;lj; jpUg;gazk; ePq;fyhf) khiy 4.30f;F kiyapy; mikf;fg;gl;Ls;s jpUr;rpYitg;ghijapy; eilngWk;.
·        kiyg;ghijapy; jpUr;rpYitg; ghij nrgpj;J> jpUg;gazj;ij Nkw;nfhs;Nthk;.
·        rpYitg;ghijiaj; njhlu;e;J nfhy;nfhjh gPlj;jpy; jpUg;gypAld; jpUg;gazk; epiwtilAk;.4. rpwg;Gj; jpUg;gazk;

ehs;fs;: 10.03.2012(rdp)> 11.03.12(QhapW)
,lq;fs;: Ntshq;fd;dp> G+z;b> XupA+u;> ,ilf;fhl;^u; kw;Wk; gpw jpUj;jyq;fs;


5. jtf;fhy xWj;jy; Nrkpg;G

ekJ xWj;jy; Kaw;rpfspd; tpisthf Nrkpj;jtw;iw J}a tpahod; (05.04.12) md;W jpUg;gypapy; grpg;gpzp ,af;fj;jpw;Fk; jpupq;fhy; fy;tp epjpaj;jpw;Fk; jhuhskhfg; gq;fspg;Nghk;.

6. rpwg;G jt Kaw;rp

jtf;fhyj;jpy; jpUePw;W Gjd; md;W nrgkhiy kw;Wk; jt cilfs; mzpe;J jt tho;T tho Kaw;rpf;fyhk;. J}a rdpad;W (07.04.12) fhiy ek; Cu;fspypUe;J eilgazk; Nkw;nfhz;L rpWkiyapy; cs;s nfhy;nfhjh gPlj;jpy; jt Kaw;rpapid epiwT nra;a miof;fpd;Nwhk;.

jtf;fhyj;jpy; ehk; gpd;gw;w Ntz;bad:

·        gpwHf;F cjtp nra;Nthk;.
·        gpwHf;F ek; ghuhl;bidj; njuptpg;Nghk;.
·        Vio> vspatHfSf;fhf xWj;jy; Kaw;rpfis Nkw;nfhs;Nthk;.
·        md;gpaq;fspy; gq;Nfw;Nghk;.
·        QhapW jpUg;gypfs;> jpUg;gazq;fspy; KOikahfg; gq;Nfw;Nghk;.
·        FLk;g cWg;gpdHfSld; cwthLNthk;.
·        rz;il Nghl;ltu;fNshL kPz;Lk;  cwitg; GJg;gpg;Nghk;.
·        vjpHfhy tho;tpw;fhfr; Nrkpg;Nghk;.

jtf;fhyj;jpy; ehk; jtpHf;f Ntz;bad:

·        Nghij jUk; nghUl;fisj; jtpHg;Nghk;. (rhuhak;> ghd;guhf;> fNz~; Gifapiy> fhHfpy; ghf;F> ntw;wpiy Mfpad).
·        jPa thHj;ijfs; NgRtijj; jtpHg;Nghk;.
·        njUr;rz;ilfs;> FLk;gr; rz;ilfisj; jtpHg;Nghk;.
·        neLe;njhlHfs;> jpiug;glk; Mfpadtw;Wf;F mbikahtijj; jtpHg;Nghk;.
·        rhjpa czHTfisf; fisNthk;.
·        mtJ}W> Gwzp NgRtijj; jtpu;g;Nghk;.


jpUg;ghLfspd; J}a thu epfo;Tfs;01.04.2012 jpU Xiyj; jpUehs; (FUj;J QhapW)

Neuk;
fhiy 11.00 kzp
FUj;Njhiy cyh njhlq;Fk; ,lk;
rpWkiy (MNuhf;fpa md;id FUrb)
jpUg;gyp epfOk; ,lk;
rpWkiy jpUj;jy Nfhapy;

05.04.2012 J}a tpahod;

Neuk;
khiy 6.30 kzp
jpUg;gyp epfo;tplk;
rpWkiy

06.04.2012 J}a nts;sp

Neuk;
gpw;gfy; 3.00 kzp
rpYitg;ghij njhlq;Fk; ,lk;
rpWkiy
jpUr;rpYit topahL epfOk; ,lk;
rpWkiy nfhy;nfhjh gPlk;


07.04.2012 gh];fh jpUtpopg;G

Neuk;
,uT 11.30 kzp
jpUg;gyp epfo;tplk;
rpWkiy


08.04.2011 capu;g;gpd; QhapW

fhiy 11.00 kzp jpUg;gyp rpWkiy

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக