வெள்ளி, 31 ஆகஸ்ட், 2012

Shrine Events -2012


rpWkiy md;id jpUj;jyk;
(fyrypq;fk; gy;fiyf;fofk; vjpupy;>fpU\;zd;Nfhtpy;> tpUJefu; khtl;lk;)
Sirumalai Annai Shrine
(Opp. to Kalasalingam University, Krishnankovil, Virudhunagar Dt.)

jpUj;jy epfo;Tfs;                                 Shrine Events
rdp fhiy 11.30 kzp(ed;dhs; jpUg;gyp)            Saturday – 11.30 a.m.(Good Day Mass)
QhapW fhiy 11.00 kzp                       Sunday –  11.00 a.m.
khjj;jpd; 3-Mk; QhapW - khiy 5.00 kzp           3rd Sunday – 5.00 p.m.(Mass on Holy Cross Altar)
(jpUr;rpYitg;gPlk;)                                                    
khjj;jpd; Kjy; nts;sp fhiy 7.00 kzp       1st  Friday  - 7.00 a.m.(Mass in the Apparition
(fhl;rp nfhLj;j Fiff;Nfhapy;)                       Church)
khjj;jpd; 2-Mk; rdp ew;nra;jp nrgf;$l;lk;         2nd Saturday – Prayer Meeting

md;idapd; mUs;jyk; tUtPu; ! md;idapd; mUs;tsk; ngWtPu; !
Come to Our Lady’s Shrine! Get Our Lady’s Blessings!

njhlu;Gf;F: gzp.khu;l;bd; (9488001142) & gzp.N[k;]; (8973738330) For Contact : Fr.Martin (9488001142) & Fr.James HGN
(8973738330)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக